Podaci firme ::::.

service description:

Q Kvalitet tim sačinjavaju iskusni konsultanti i auditori za sisteme upravljanja. Glavni strateški pravac za ostvarenje naše misije je neprekidan razvoj i usavršavanje zaposlenih kroz obuke po priznatim evropskim i svetskim programima.

Osnovna delatnost Q Kvaliteta je pružanje konsalting usluga i usluga obuke u oblasti primene standarda:
- ISO 9001 za sisteme upravljanja kvalitetom,
- ISO 22000 i Codex Alimentariusa za sisteme upravljanja higijenom, bezbednošću hrane i HACCP,
- ISO 14001 za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine,
- ISO 17025 za sisteme upravljanja kvalitetom u laboratoriji,
- ISO/TS 16949 za sisteme upravljanja kvalitetom u autoindustriji,
- OHSAS 18001 za sisteme upravljanja zdravstvenom zaštitom i sigurnošću na radu,
-BRC, Globalni standard za hranu, i IFS Međunarodni standard o hrani,
- GlobalGap.
Podaci firme ::::.
Patriša Lumumbe 47/13
Niš, 18000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Poslovni konsultant je profesionalac koji analizira poslovanje, stvara rešenja problema a takodje i pomaže preduzećima da razviju efikasne planove za ispunjenje svojih ciljeva. Kao vlasnik preduzeća, Vi znate Vaš posao bolje od bilo koga. Ali, šta se dešava kada Vam je potrebna pomoć ili samo želite pogled u pravcu koji ste odabrali? Drugi mogu da daju opšte savete, gledano spolja, dok nas poslovni konzultant moze da Vam zaista pomogne.
Stevana Brakusa 2
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011/7541-260
Fax: 011/7541-257
Mapa

service description:


O nama

Prema Zakonu o standardizaciji („Službeni glasnik Republike Srbije”, br . 36/ 2009) i Odluci o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije ”, br. 88 /2009 ), Institut za standardizaciju Srbije (ISS) je jedino nacionalno telo za standardizaciju Republike Srbije, ustanova koja ima status pravnog lica i posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj javnih službi. Osnivač Instituta je Vlada Republike Srbije.


Čime se bavimo

Institut za standardizaciju Srbije

* donosi, razvija, preispituje, menja, dopunjava i povlači srpske standarde i srodne dokumente;
* obezbeđuje usaglašenost srpskih standarda i srodnih dokumenata sa evropskim i međunarodnim standardima i srodnim dokumentima;
* vodi registar srpskih standarda i srodnih dokumenata u svim fazama razvoja;
* učestvuje u izradi i preispitivanju evropskih i međunarodnih standarda i srodnih dokumenata koje donose evropske i međunarodne organizacije za standardizaciju u oblastima za koje postoje potrebe i interesi Republike Srbije, a za koje se očekuje preispitivanje ili donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata;
* sarađuje sa evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju i nacionalnim telima za standardizaciju zemalja potpisnica odgovarajućih sporazuma iz oblasti standardizacije;
* izvršava druge zadatke u skladu sa obavezama iz međunarodnih ugovora u oblasti standardizacije koji obavezuju Republiku Srbiju;
* obezbeđuje dostupnost javnosti srpskih standarda, srodnih dokumenata, publikacija, kao i standarda i publikacija odgovarajućih evropskih i međunarodnih organizacija i drugih zemalja i vrši njihovu prodaju;
* daje osnovu za izradu tehničkih propisa;
* priprema programe i godišnje planove donošenja srpskih standarda;
* deluje kao informacioni centar, u skladu sa zahtevima predviđenim odgovarajućim međunarodnim sporazumima i obavezama koje proizlaze iz članstva u odgovarajućim evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju;
* predstavlja i zastupa interese Republike Srbije u oblasti standardizacije u evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju, kao i u njihovim telima;
* odobrava upotrebu znaka usaglašenosti sa srpskim standardima i srodnim dokumentima, u skladu sa svojim pravilima;
* promoviše primenu srpskih standarda i srodnih dokumenata;
* obavlja i druge poslove iz oblasti standardizacije, u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.


Facebook