Podaci firme ::::.
Drvarske česme
Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Izrada Akta o proceni rizika, vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara.
Na vaš zahtev snimamo organizaciju i pojedinačna radna mesta za koja predlažemo najefikasnije mere zaštite, u skladu sa zakonom i vašim mogućnostima. Pružamo sigurnu, kvalitetnu i efikasnu uslugu u skladu sa zakonskim propisima, evropskim standardima kao i dobrom praksom.

NORMATIVNI AKTI IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
Obuka iz oblasti PPZ
Kontinuirana usluga lica za zastitu od pozara
Evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu


BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

AKT O PROCENI RIZIKA
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
Evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Uputstva za bezbedan i zdrav rad
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Bezbednost i zdravlje na radu je kontinuirani poces kome se ne može pristupiti neodgovorno. Primena mera, propisa i standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Naša Agencija svojim partnerima nudi sledeće usluge:

* BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
o Izrada Akta o proceni rizika;
o Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
o Izrada Pravilnika o evidencijama i načini vođenja evidencije;
o Izrada Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
o Izrada Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova;
o Izrada Plana i Programa obuke za osposobljavanje i njihova primena;
o Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;
o Merenja i atestiranja;
* STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH, OBUKE, SEMINARI
* PRODAJA SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
* ZAŠTITA OD POŽARA
* ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
* PRVA POMOĆ
* STANDARDIZACIJA - HACCP, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001
* PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Podaci firme ::::.
Branislava Nušića br 14/1
Bor, 19210
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Zaštita zdravlja i bezbednost na radu
Zaštita životne sredine
Zaštita od požara


Inženjering:

Osposobljeni smo i kompetentni da vam pružimo inženjering usluge irade:
- dokumentacije u cilju ispunjenja zahteva za pribavljanje integrisane IPPC dozvole (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja životne sredine)
- Studije procene uticaja na životnu sredinu
- Studije procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
- Politike prevencije od udesa
- Procene opasnosti od hemijskog udesa (Izveštaj o bezbednosti od hemijskog udesa)
- Plan zaštite od udesa
- Planovi upravljanja otpadom
- Plan energetske efikasnosti
- Procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini
- Glavni projekat zaštite od požara
- Plana zaštite od požara.
- kao i drugih normativnih akata iz oblasti preventivnog inženjerstva.

Zaštita zdravlja i bezbednost na radu
Zaštita životne sredine
Zaštita od požara
Podaci firme ::::.
D. Tucovića 36
Užice , 31000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Zahvaljujući postavljanju visokih standarda u poslovanju REMONTNI CENTAR je tokom godina stekao veliki broj korisnika usluga iz domena bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, stručnog osposobljavanja za bezbedno rukovanje sredstvima za rad i postao jedan od lidera u regionu.
Za delatnosti kojima se bavimo raspolažemo obučenim kadrovima i neophodnom opremom. Preduzeće neprestano ulaže, kako u objekte i opremu, tako i u kadrove, pa shodno tome danas u svom timu ima stručna lica iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara, inženjere različitih profila, kao i veliki broj stručnih saradnika.
Danas se REMONTNI CENTAR smatra pouzdanim partnerom koji u svakom trenutku može da odgovori na sve veće zahteve svojih klijenata. Savremeno poslovanje nezamislivo je bez primene adekvatnih mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara, a naše preduzeće je tu da realizuje sve zahteve stalnih i potencijalnih klijenata iz predmetnih oblasti.
Na nivou društva u celini posedujemo i sertifikat za menadžment kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2008

Bezbednost i zdravlje na radu
Podaci firme ::::.

Novi Sad, 21000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Knjigovodstvena agencija AKTIVA SISTEM.
Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, knjigovodstva i konsaltinga u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična.

Bezbednost i zdravlje na radu
Agencija je u mogućnosti da ponudi klijentima sva akta iz područja
bezbednosti i zdravlja na radu i niz pratećih usluga.

1. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon > > >
2. Akt o proceni rizika u području bezbednosti i zdravlja na radu,
3. Osposobljavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
4. Sve evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
5. Izrada uputstava za bezbedan rad na oruđima,
6. Izrada pravilnika o zaštiti od požara,
7. Izrada programa obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara,
8. Obuka zaposlenih za zaštitu od požara,
9. Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu,
10. Izrada procene rizika od hemijskog udesa.

Deo usluga pružamo samostalno, a za deo angažujemo licencirane kuće.
Podaci firme ::::.
TOLSTOJEVA 6
Novi Sad, 21000
Srbija
Tel.: 021/543-782
Fax: 063/7117-880
Mapa

service description:

MV INTERNATIONAL je Centar za konsalting i edukaciju čija je delatnost
pružanje usluga konsaltinga i edukacije za uspostavljanje, primenu,
održavanje i stalno poboljšavanje pojedinačnih i/ili integrisanih sistema
menadžmenta u svim oblastima poslovanja i pružanje usluga poslovne
edukacije u cilju poboljšanja performansi organizacija i pojedinaca.

MV INTERNATIONAL pruža usluge konsaltinga i edukacije za:
ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom;
ISO 14001 - Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine;
ISO 22000 - Sistem menadžmenta bezbednošću hrane;
OHSAS 18001 - Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
HACCP - Sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti po
bezbednost hrane;
GLOBAL GAP - Sistem menadžmenta u poljoprivredi.

Usluge edukacije odvijaju se kroz otvorene i „inhouse“ seminare i
treninge i obuhvataju sledeće teme: Tehnike modeliranja procesa,
Metodologija definisanja ciljeva , Metode i tehnike upravljanja kvalitetom,
Upravljanje ljudskim resursima, Motivacija i sistem nagrađivanja,
Upravljanje vremenom (Time management), Komunikacija i konflikt menadžment,
„Kaizen“ pristup upravljanju, Timski rad i dr.

Sa više od 8 godina iskustva u uvođenju međunarodnih standarda u
organizacije različitih delatnosti u mogućnosti smo da Vam pružimo
kvalitetna i praktična rešenja za uspostavljanje potrebnog sistema
upravljanja.

MV INTERNATIONAL tim
čine stručnjaci (konsultanti/predavači) iz raznih oblasti privrede sa
dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u obukama, konsaltingu, predavanjima
i proverama preko I i III strane.

Svi stručnjaci MV INTERNATIONAL pohađali su međunarodno priznate programe
obrazovanja Evropske organizacije za kvalitet - EOQ (European Organization
for Quality) za menadžere kvaliteta i auditore kvaliteta i poseduju
sertifikate za iste.

MV INTERNATIONAL
sarađuje sa renomiranim akreditovanim sertifikacionim telima iz zemlje i
inostranstva.

Pozovite nas za više informacija.
Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na Vaš upit i pružimo dodatne
informacije za uvođenje odgovarajućeg sistema upravljanja.
Beogradska 78
Kragujevac , 34000
Srbija
Tel.: 034 347 238
Mapa

service description:

Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu (European Agency for Safety and Health at Work - EU-OSHA) je osnovana 1994. godine Uredbom Veća br. 2062/94/EC(OJ L 216, 20. oktobra 1994.), izmenjenom 1995. Uredbom Veća br. 1643/95/EC (OJ L 156, 7. srpnja 1995.).

Sedište joj je u Bilbau (Španija). Cilj joj je postaći da uslovi na radnim mestima u Evropi budu sigurniji, zdraviji i produktivno podsticajniji..
Agencija prikuplja i analizira informacije pomoću kojih pridonosi poboljšanju stanja sigurnosti i bezbednosti na radu i zdravlja u Evropi.
Agencija deluje na četiri glavna područja: nadzoru, širenju dobre prakse sigurnosti na radu, istraživanju o zdravlju i sigurnosti na radu, te sustavima i programima Agencije.
Izdaje mnogobrojne publikacije: magazine u kojim objavljuje analize vodećih stručnjaka i političara u području zdravlja i sigurnosti na radu, kratke izveštaje o Agenciji i njenim aktivnostima, godišnja izveštaje o radu Agencije i o aktivnostima EU i država članica u području zaštite na radu, forume (od 2001.) koji obrađuju najaktuelnija pitanja s ciljem informisanja i podsticanja rasprave. Izveštaji su vrlo korisni kreatorima nacionalnih politika, ali i politika Unije, jer pružaju pouzdane, stručne i kvalitetne podatke o sigurnosti i zdravlju na radu neophodne u borbi za sigurnije i bolje uslove rada u Evropi.
Podaci firme ::::.

Kragujevac , 34000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

GREEN INŽENJERING DOO pruža sledeće usluge:

- Obavljanje i organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u svim privrednim subjektima prema Zakonu o BZ
- Stručni nadzor na gradilištu iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu ispred Izvođača radova;
- Izrada Elaborata o uređenju gradilišta;
- Koordinacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu u fazi projektovanja i izvođenja radova ispred Investitora;
- Izrada Plana preventivnih mera prema Uredbi bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
- Stručni nadzor u proizvodnji iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
- Procena rizika radnih mesta na radnom mestu i u radnoj okolini;
- Vođenje evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
- Obuka radnika, praktična i teorijska, iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i td.

"GREEN INŽENJERING" d.o.o. poseduje licencu za obavljanje poslova Bezbednosti i zdravlja na radu izdatu od strane Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Beograd. Društvo je osnovano 2009.god.
Podaci firme ::::.

Zemun, 11080
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"IPON SISTEM" - privredno društvo za proizvodnju i pružanje usluga u oblastima:

1. Zaštita od požara
2. Bezbednost i zdravlje na radu

"IPON SISTEM" je osnovan 1990. godine u Zemunu, sa ciljem pružanja usluga u oblasti protivpožarne zaštite i proizvodnje rezervnih delova za protivpožarnu opremu.

Za više od dve decenije postojanja kompanija je svoju delatnost proširila i danas, "IPON SISTEM" može da se pohvali širokom paletom svojih proizvoda u kojoj se ističu:
- uređaji za servisiranje i ispitivanje protivpožarnih aparata
- mašine za opremanje servisa protivpožarnih aparata
- kao i znakovi za obeležavanje: znakovi zaštite, znakovi bezbednosti, znakovi opasnosti, znakovi opštih informacija, itd.

Kompanija je svoje delovanje proširila i u oblasti usluga, tako da danas, svojim klijentima pruža usluge kompletnog bezbednosnog inženjeringa koji, između ostalog, podrazumeva pružanje usluga u sledećim oblastima:

1. Bezbednost i zdravlje na radu
2. Protivpožarna zaštita
3. Upravljanje rizicima u radnoj i životnoj sredini

Služba za servis protivpožarnih aparata uspešno posluje od samog osnivanja. Za obavljanje ovih usluga kompanija poseduje odobrenje MUP Uprava za zaštitu i spašavanje. U okviru ove službe pružamo usluge merenja pritiska hidrantske instalacije i servis stabilnih sistema za automatsku dojavu i gašenje požara.
Podaci firme ::::.

Niš, 18000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

MD Projekt Institut:

* priprema propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i mišljenja za njihovu primenu;
* priprema stručne osnove za izradu nacionalnog programa razvoja bezbednosti i zdravlja na radu i prati njegovo ostvarivanje;
* prati i ocenjuje stanje bezbednosti i zdravlja na radu i priprema stavove za jedinstveno uređivanje mera bezbednosti i zdravlja na radu koje su predmet ovog zakona i drugih propisa;
* istražuje i podstiče razvoj u oblasti humanizacije rada; pruža stručnu pomoć u oblasti bezbednosti i zdravlja zaposlenih;
* priprema metodologije za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;organizuje polaganje stručnih ispita iz člana 54. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu;
* vrši nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica i preduzetnika kao i odgovornih lica sa licencom i priprema predloge rešenja za izdavanje i oduzimanje licenci iz čl. 55. i 57. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, o čemu vodi evidenciju;
* prikuplja i analizira podatke o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima;
* obavlja informaciono-dokumentacionu delatnost u oblasti bezbednosti i zdravlja zaposlenih;
* organizuje savetovanja, vrši edukaciju zaposlenih, poslodavaca, lica za bezbednost i zdravlje na radu, inspektora i dr., objavljuje različite materijale i informiše javnost o stanju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; stara se o primeni međunarodnih akata u ovoj oblasti;
* podstiče obrazovanje i razvijanje kulture rada u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Sposobni smo da realizujemo kompletne projekte zahvaljujući posedovanju svih zakonskih ovlašćenja za projektovanje, izvođenje, zastupanje stranih partnera i firmi, trgovinu, uvoz i izvoz komponenti, sistema, uređaja, sertifikaciju i puštanje u rad. Naš centar za edukaciju organizuje kurseve, seminare, radionice, stručne rasprave i savetovanja iz oblasti BZR.


* BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
o Izrada Akta o proceni rizika;
o Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
o Izrada Pravilnika o evidencijama i načini vođenja evidencije;
o Izrada Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
o Izrada Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova;
o Izrada Plana i Programa obuke za osposobljavanje i njihova primena;
o Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;
o Merenja i atestiranja;


Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

AS SEE je agent sertifikacionog tela DAS Certification Limited iz Velike Britanije.
Sertifikacija, standardizacija, kontrola kvaliteta

Ovlašćeni smo za ocenjivanje i sertifikaciju sistema menadžmenta prema zahtevima relevantnih ISO standarda, na teritoriji Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Srbije.
Sertifikacija, standardizacija, kontrola kvaliteta

DAS Certification Limited je nezavisno sertifikaciono telo, akreditovan kod akreditacionog tela United Kingdom Accreditation Service -- UKAS.
Sertifikacija, standardizacija, kontrola kvaliteta


ISO SERTIFIKATI su neophodni za Vašu firmu ukoliko ste:

tržišno orijentisani i opredeljeni za sopstveni razvoj,
imate proizvode ili usluge namenjene izvozu,
nameravate da učestvujete na domaćim i međunarodnim tenderima ...
... i ukoliko želite da ispunite i premašite potrebe i očekivanja Vaših kupaca i partnera.
Sertifikacija, standardizacija, kontrola kvaliteta
Podaci firme ::::.

service description:

PAN PREVING je osnovan u Novom Sadu, na temeljima bogatog radnog, kako teoretskog, tako i praktičnog iskustva i znanja svojih zaposlenih i u mogućnosti je da vam pruži usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja
na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine.
Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

LatiPRO
On-line softverski paket za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i u radnoj okolini

LatiPRO je namenski web paket za obavljanje svih poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i u radnoj okolini i poslova protivpožarne zaštite.

LatiPRO su veoma uspešnom saradnjom zajednički razvili:

Prokoway d.o.o, društvo za bezbednost i zdravlje na radu, licencirano za obavljanje tih poslova

LatiCOM Software, agencija za softverski inženjering
Podaci firme ::::.
Šulejićeva 4
Smed. Palanka , 11420
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Bezbednost na radu

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
Akt o proceni rizika u području bezbednosti i zdravlja na radu
itd.

Podaci firme ::::.

service description:

Zaštita od požara
Izrada kompletne tehničke dokumentacije zaštite od požara

* Pravilnik o zaštiti od požara;
* Program obuke radnika iz zaštite od požara;
* Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara
* Ugovor o uslužnom vodjenju poslova zaštite od požara.


Pregled i ispitivanje opreme i uslova radne sredine

Facebook