Novi Sad, 21000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

Osnovna i primenjena istraživanja, koja su osnovna delatnost Instituta, usmerena su na stvaranje sorti i hibrida ratarskih, povrtarskih kao i velikog broja krmnih, industrijskih, lekovitih i začinskih biljaka. U oplemenjivanju akcenat se daje na postizanje visokih prinosa, vrhunskog kvaliteta, kao i na otpornost prema abiotičkim i biotičkim stresovima. Ne zanemaruju se ni sorte i hibridi za posebne namene. Pored oplemenjivanja, Institut razvija i tehnologiju gajenja sopstvenih sorti i hibrida. Rezultati se prenose odmah u praksu, na više načina: preko semena, kao tehnologija obrade zemljišta, kao tehnologija gajenja pojedinih sorti i hibrida ili рrеkо zaštite pojedinih sorti i hibrida.

Do sada je u Institutu stvoreno preko 1000 sorti i hibrida, od čega je skoro 500 registrovano i gaji se u inostranstvu. U otvorenoj konkurenciji na svetskom tržištu, Institutske sorte i hibridi su prisutni u 26 država, od Argentine, preko zemalja Evropske unije, Ukrajine, Rusije, do Kine i Indije.

Podaci firme ::::.

Beograd, 11000
Srbija
Interesujte se Mapa

service description:

"Institut Goša" je registrovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje naučno-istraživačkih i razvojnih poslova. Osnovna delatnost Instituta je istraživanje i razvoj u oblasti tehničko-tehnoloških nauka.

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2007. godine, Institut Goša postaje istraživačko-razvojni institut za obavljanje naučno istraživačke delatnosti od opšteg interesa u oblasti tehničko-tehnoloških nauka: hemija, fizička hemija, mašinstvo i elektrotehnika.

Od 2003. godine Institut Goša postaje značajna naučno-istrazivačka ustanova. Zahvaljujući sertifikovanom sistemu menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008 i akreditovanim laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 Institut Goša veoma uspešno posluje kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Od 2006. godine Institut poseduje status ATB, ovlašćena institucija za obrazovanje kadrova u zavarivanju.

"Institut Goša" posebnu pažnju poklanja obrazovanju i sertifikovanju mladih kadrova, a izdvajaju se značajna sredstva za bolju tehnološku opremljenost laboratorija i razvoj novih tehnologija, kao i za osposobljavanje za primenu EN normi, standarda i propisa.

U naučno-istraživačkoj oblasti, istraživači Instituta Goša učestvuju sa više projekata kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije i zaštitu životne sredine. Kadrovski opremljen da 100% samostalno realizuju usluge iz svoje delatnosti istraživači istovremeno, ostvaruju saradnju sa kompetentnim naučno-istrazivačkim ustanovama, a u poslednje vreme direktno saraduju i sa pojedincima - ekspertima koji slobodno deluju na tržištu, ne samo u zemlji već i u inostranstvu.

Istovremeno Institut Goša prati razvojne planove države, aktivno učestvuje u kreiranju standarda, dostavlja mišljenja i sugestije na predloge Zakona iz relevantnih oblasti.
Stevana Brakusa 2
Beograd, 11000
Srbija
Tel.: 011/7541-260
Fax: 011/7541-257
Mapa

service description:


O nama

Prema Zakonu o standardizaciji („Službeni glasnik Republike Srbije”, br . 36/ 2009) i Odluci o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije ”, br. 88 /2009 ), Institut za standardizaciju Srbije (ISS) je jedino nacionalno telo za standardizaciju Republike Srbije, ustanova koja ima status pravnog lica i posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj javnih službi. Osnivač Instituta je Vlada Republike Srbije.


Čime se bavimo

Institut za standardizaciju Srbije

* donosi, razvija, preispituje, menja, dopunjava i povlači srpske standarde i srodne dokumente;
* obezbeđuje usaglašenost srpskih standarda i srodnih dokumenata sa evropskim i međunarodnim standardima i srodnim dokumentima;
* vodi registar srpskih standarda i srodnih dokumenata u svim fazama razvoja;
* učestvuje u izradi i preispitivanju evropskih i međunarodnih standarda i srodnih dokumenata koje donose evropske i međunarodne organizacije za standardizaciju u oblastima za koje postoje potrebe i interesi Republike Srbije, a za koje se očekuje preispitivanje ili donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata;
* sarađuje sa evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju i nacionalnim telima za standardizaciju zemalja potpisnica odgovarajućih sporazuma iz oblasti standardizacije;
* izvršava druge zadatke u skladu sa obavezama iz međunarodnih ugovora u oblasti standardizacije koji obavezuju Republiku Srbiju;
* obezbeđuje dostupnost javnosti srpskih standarda, srodnih dokumenata, publikacija, kao i standarda i publikacija odgovarajućih evropskih i međunarodnih organizacija i drugih zemalja i vrši njihovu prodaju;
* daje osnovu za izradu tehničkih propisa;
* priprema programe i godišnje planove donošenja srpskih standarda;
* deluje kao informacioni centar, u skladu sa zahtevima predviđenim odgovarajućim međunarodnim sporazumima i obavezama koje proizlaze iz članstva u odgovarajućim evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju;
* predstavlja i zastupa interese Republike Srbije u oblasti standardizacije u evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju, kao i u njihovim telima;
* odobrava upotrebu znaka usaglašenosti sa srpskim standardima i srodnim dokumentima, u skladu sa svojim pravilima;
* promoviše primenu srpskih standarda i srodnih dokumenata;
* obavlja i druge poslove iz oblasti standardizacije, u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.


Facebook